در «آکاد» استراتژی‌های ارتباطی، اساس ایده‌پردازی را شکل می‌دهند.
استراتژی‌هایی که از بررسی دقیق و موشکافانه‌ی سبک زندگی و روندهای بازار تدوین می‌شوند و 
ما را به ایده‌ای رهنمون می‌کنند که قدرت خلق ارتباط دارد و به پیشرفت برندها در همه‌ی زمینه‌ها کمک می‌کنند.
این روند، همان فلسفه ماست که ارائه‌ی ایده‌ای برای پیشرفت است.

In "Acad", communication strategies form the basis of ideation
The strategies that are developed from the detailed and scrutinized examination of lifestyle and
market trends and They lead us to the idea that the power of creation is connected
and help brands progress in all fields
This process is our philosophy, which is to present an idea for improvement